Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti appDay.tv

PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB

LICENČNÁ ZMLUVA KONCOVÉHO UŽÍVATEĽA (EULA)

Účinné od 1.5.2017

Tieto podmienky poskytovania služieb a licenčná zmluva Koncového užívateľa (ďalej len „EULA“) tvoria zmluvu medzi Vami ako Koncovým užívateľom a spoločnosťou FLOK, s.r.o. so sídlom Svätoplukova 35, Nitra 949 01, Slovenská republika IČO: 36 557 234, spoločnosť zapísaná v OR OS Nitra, oddiel Sro, vložka č.14443/N (ďalej len „FLOK“). Táto EULA upravuje používanie Softvéru a Služieb (ako je uvedené nižšie) Koncovým užívateľom. Koncový užívateľ je osoba využívajúca služby FLOK (ďalej len „Koncový užívateľ“).

Pre účely tejto EULA, pod pojmom „Softvér“ sa rozumejú všetky počítačové programy, používateľské aplikačné programy (aplikácie) alebo akékoľvek iné softvérové riešenie distribuované, zverejnené alebo dostupné akýmkoľvek spôsobom (ďalej len „Softvér“). Pod pojmom Softvér sú zahnuté tiež aktualizácie a vylepšenia ako aj súvisiace príručky, balenie a ďalšie písomné, elektronické alebo on-line materiály alebo dokumenty a všetky kópie takéhoto Softvéru a jeho materiálov.

Pojem „Služby“ označuje všetky služby poskytované FLOKom prostredníctvom Softvéru, najmä (ale nie výlučne) prostredníctvom webovej stránky FLOKu www.appday.tv, prostredníctvom prehliadača, aplikácie pre zariadenia alebo akejkoľvek telekomunikačnej metódy (ďalej spolu len „Služby“).

Účelom Služieb je najmä vysielanie Obsahu a Užívateľského obsahu prostredníctvom internetu a poskytovanie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii v znení neskorších predpisov) pod názvom appDay.tv, v rámci podmienok stanovených touto EULA a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Služby sú poskytované na základe licencie, nie sú predmetom predaja. Používanie Služieb je predmetom podmienok stanovených touto EULA. Pred vstupom do alebo pred použitím Služieb, vrátane prezerania akéhokoľvek obsahu aplikácie alebo webovej stránky FLOK, má Koncový užívateľ povinnosť vyjadriť súhlas s touto EULA  a pravidlami FLOK zverejnenými na webovej stránke FLOK. Koncový užívateľ môže byť požiadaný o zaregistrovanie účtu pre Služby (ďalej len „Účet“). Registráciou Účtu alebo iným spôsobom užívania Služby Koncový užívateľ potvrdzuje a vyhlasuje, že má vek 18 rokov a viac a že sa oboznámil s touto EULA, že jej rozumie a súhlasí s touto EULA. Ak má Koncový užívateľ menej ako 18 rokov, potvrdzuje a vyhlasuje, že jeho zákonný zástupca sa oboznámil a rozumie tejto EULA a súhlasil s touto EULA. Ak má Koncový užívateľ prístup k Službám/vstupuje do Služieb z aplikačných platforiem ako sú Appstore (iOS) alebo Google Play (Android) (ďalej ako „Aplikačná platforma“), Koncový užívateľ súhlasí tiež s ich podmienkami poskytovania služieb/používania, ako aj s touto EULA. Akceptáciou tejto EULA, registráciou, inštaláciou, používaním alebo iným vstupom/prístupom k Službám alebo akýmkoľvek materiálom v nich zahrnutých alebo súvisiacich so Službami, Koncový užívateľ potvrdzuje a vyhlasuje, že sa predtým oboznámil a rozumie tejto EULA a súhlasí s touto EULA a Pravidlami, a teda týmto momentom sa táto EULA, t.j. každé konkrétne nadobudnutie licencie k Službám Koncovým užívateľom, považuje za uzavreté medzi FLOK a Koncovým užívateľom. Ak nesúhlasíte s touto EULA (ak neakceptujete podmienky tejto EULA), FLOK Vás žiada, aby ste neakceptovali, neregistrovali sa, neinštalovali, nepoužívali a ani iným spôsobom nepristupovali k Službám.

Služby sa pre účely tejto EULA považujú za úplne dodané Koncovému užívateľovi okamihom ukončenia sťahovania/inštalácie Softvéru/Služieb Koncovým užívateľom do príslušného zariadenia, respektíve okamihom umožnenia prístupu Koncovému užívateľovi k Softvéru/Službám prostredníctvom on-line telekomunikačnej metódy, respektíve okamihom umožnenia využívania Služby Koncovým užívateľom.

Táto EULA sa považuje v zmysle príslušného platného právneho poriadku za zmluvu uzavretú na diaľku, t.j. za zmluvu dohodnutú a uzavretú medzi FLOK a Koncovým užívateľom (spotrebiteľom) výlučne prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie.

Spotrebiteľ má všeobecne v zmysle príslušného platného právneho poriadku právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku resp. zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, v lehote 14 kalendárnych dní od jej uzavretia. Spotrebiteľ je oprávnený využiť toto právo odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu, a to pred uplynutím lehoty na odstúpenie, t.j. do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, pričom lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané FLOKu najneskôr v posledný deň lehoty.

Spotrebiteľ/Koncový užívateľ nie je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy/od tejto EULA.

Spotrebiteľ/Koncový užívateľ nemôže v zmysle príslušného platného právneho poriadku odstúpiť od zmluvy/od tejto EULA, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa/Koncového užívateľa a spotrebiteľ/Koncový užívateľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy/od tejto EULA.

FLOK si vyhradzuje právo, v prípade zmeny príslušných právnych predpisov, zmeny situácie na trhu, zmeny obchodnej politiky FLOKu alebo na základe vlastného uváženia FLOKu, jednostranne zmeniť, upraviť, zrušiť, doplniť alebo odstrániť časti tejto EULA v akomkoľvek čase bez predchádzajúceho upozornenia zverejnením aktualizovaných/upravených EULA vrátane dňa ich účinnosti v rámci Služieb (najmä nie však výlučne na webovej stránku FLOK), takéto zmeny nadobudnú platnosť a účinnosť k okamihu ich zverejnenia v rámci Služieb. Koncový užívateľ je zodpovedný za oboznámenie sa s najnovšou verziou EULA. Pokračovaním používania Služieb sa súhlas Koncového užívateľa s takýmito zmenami/s aktuálnou verziou EULA predpokladá, a teda sa má za to, že s takýmito zmenami/s aktuálnou verziou EULA Koncový užívateľ súhlasí. Ak v nejakom ohľade Koncový užívateľ nebude súhlasiť s akoukoľvek časťou platnej verzie tejto EULA alebo akýmikoľvek inými podmienkami, pravidlami FLOK alebo pravidlami správania sa stanovenými FLOKom vzťahujúcimi sa na používanie Služieb Koncovým užívateľom, licencia Koncového užívateľa na používanie Služieb sa okamžite ruší a Koncovému užívateľovi vzniká povinnosť okamžite prestať používať Služby.

 

Rozsah licencie

FLOK týmto udeľuje oprávnenému nadobúdateľovi licencie k Službám (Koncovému užívateľovi) právo používať Služby. Táto licencia sa udeľuje jednotlivcovi.

FLOK udeľuje Koncovému užívateľovi obmedzenú, nevýhradnú, neprevoditeľnú, odvolateľnú licenciu na prístup k Službám výlučne pre osobné účely/použitie Koncovým užívateľom. Akceptáciou tejto EULA Koncový užívateľ súhlasí, že nebude používať Služby za iným účelom ako je uvedený vyššie. FLOK si vyhradzuje všetky práva, ktoré Koncovému užívateľovi nie sú výslovne udelené touto EULA. Ak Koncový užívateľ poruší akékoľvek podmienky stanovené touto EULA, FLOK si vyhradzuje právo zrušiť licenciu Koncového užívateľa bez upovedomenia.

Nie je dovolené najmä:

-       dekompilovať alebo spätne dešifrovať zdrojový kód Služieb s výnimkou v rozsahu povolenom záväzným právnym predpisom;

-       obstarávať kópie Služieb alebo akejkoľvek jej časti pre tretie strany;

-       poskytnúť sublicenciu k Službám alebo sprístupniť Služby tretím osobám nájmom, vytvorením softvérovej služby (Software-as-a-Service) alebo inak;

-       upravovať Služby s výnimkou v rozsahu povolenom záväzným právnym predpisom;

-       odstrániť alebo urobiť nečitateľnými oznámenia o FLOK ako o držiteľovi autorských práv k Službám.

Dodaním Služieb neprechádza na Koncového užívateľa žiadne právo komerčného alebo propagačného využitia Služieb. Akékoľvek možnosti napaľovania alebo presunu dát sú výlučne službou pre Koncového užívateľa a nezakladajú oprávnenie, vzdanie sa práv alebo iné obmedzenie akýchkoľvek práv držiteľov autorského práva k akémukoľvek obsahu zakotvenom v Službách.

 

Duševné vlastníctvo

Všetky práva k Službám, súvisiacej dokumentácii a všetkým ich modifikáciám a rozšíreniam patria FLOK. Koncový užívateľ získava len tie práva a povolenia, ktoré Koncovému užívateľovi vyplývajú z tejto EULA alebo tie, ktoré Koncovému užívateľovi budú udelené osobitne písomnou formou. Koncový užívateľ nesmie používať, kopírovať alebo zverejňovať Služby, ak to nie je výslovne touto EULA dovolené.

Všetok obsah a materiál dostupný zo Služieb najmä (ale nie výlučne) akýkoľvek softvér, označenia, koncepty, umelecké prvky, animácie, videá, obrazy, hudba, zvuky, témy, objekty, znaky, príbehy, prenos údajov/komunikácia, text, kód, postupy, práva, dokumentácia a akékoľvek materiály (ďalej len „Obsah“), sú duševným vlastníctvom patriacim FLOK. Ak nie je písomne uvedené inak, celý Obsah je vlastnený, spravovaný a licencovaný FLOK. Celý Obsah je chránený autorským právom podľa autorského práva Slovenskej republiky. Reprodukovanie, ukladanie, zhromažďovanie a/alebo šírenie Obsahu tretími stranami bez súhlasu FLOK je považované za porušenie autorských práv a porušenie legislatívy Slovenskej republiky. Logá FLOK a appDay.tv sú ochrannými známkami patriacimi FLOK a nesmú byť použité bez výslovného písomného súhlasu FLOK.

FLOK a Koncový užívateľ uznávajú, že v prípade, ak akákoľvek tretia strana vznesie nárok, že Služby alebo používanie Služieb Koncovým užívateľom porušuje duševné vlastníctvo tretej osoby, FLOK je zodpovedná za vyšetrenie, obranu, vysporiadanie a uspokojenie takéhoto nároku na ochranu pred zásahom do duševného vlastníctva.

 

Pravidlá správania

Používanie Služieb je regulované konkrétnymi pravidlami stanovenými touto EULA. Nasledovné pravidlá nie sú úplné, FLOK si vyhradzuje právo rozhodnúť, na základe vlastnej úvahy, či správanie sa Koncového užívateľa je v rozpore s touto EULA. Ak FLOK rozhodne, že správanie sa Koncového užívateľa je v rozpore s pravidlami stanovenými touto EULA, FLOK je oprávnená rozhodnúť na základe vlastnej úvahy o prerušení, ukončení alebo zrušení Účtu Koncového užívateľa.

Nie je dovolené:

-       urážať iných užívateľov Služieb vo vzájomnej komunikácii užívateľov Služieb alebo na verejných fórach;

-       propagovať násilie, fašizmus, rasizmus alebo iné ideológie alebo hnutia, ktoré potláčajú ľudské práva a slobody akoukoľvek formou, a ktoré sú v rozpore s legislatívou Slovenskej republiky;

-       prenášať alebo zverejňovať akýkoľvek Obsah, Užívateľský obsah alebo vyjadrenie, ktoré podľa výlučnej a neobmedzenej úvahy FLOK je považované za urážlivé, vrátane (najmä), ale nie výlučne, Obsah alebo vyjadrenie, ktoré je protiprávne, škodlivé, výhražné, hanlivé, obťažujúce, ohováračské, vulgárne, nemravné, nenávistné, sexuálne explicitné alebo rasovo, etnicky alebo inak nežiadúce, Koncový užívateľ nesmie ani používať nesprávne/chybné písanie slov alebo alternatívne písanie slov v Obsahu a vyjadreniach na obchádzanie vyššie uvedených zákazov;

-       dekompilovať, upravovať, prepísať, konštruovať alebo inak reprodukovať akúkoľvek časť Služieb;

-       používať podvody, automatizačný softvér (automation software), počítačové pirátstvo, alebo akýkoľvek iný neoprávnený softvér tretej strany určený na úpravu akýchkoľvek Služieb;

-       používať neautorizovaný softvér tretej strany určený „zachytiť“/“zadržať“, „dobývať“/“ťažiť“ alebo inak zhromažďovať informácie z alebo prostredníctvom Služieb;

-       získať (alebo pokúsiť sa získať) heslá alebo iné súkromné informácie od iných užívateľov Služieb;

-       využívať, distribuovať alebo informovať iných užívateľov Služieb o chybe alebo poruche týkajúcej sa Služieb, ktoré umožnia získanie neúmyselnej výhody.

 

Užívateľský obsah

„Užívateľský obsah“ znamená akúkoľvek komunikáciu, zvukové záznamy a zvukovoobrazové záznamy, texty, obrázky a všetok materiál/prostriedky, údaje a informácie, ktoré môže Koncový užívateľ poslať/načítať alebo preniesť prostredníctvom Služieb, alebo ktoré ďalší používatelia Služieb posielajú/načítavajú alebo prenášajú. Prenášaním alebo predložením akéhokoľvek Užívateľského obsahu počas používania Služieb, Koncový užívateľ potvrdzuje, vyhlasuje a zaručuje sa, že takýto prenos a obsah:

-       je presné a nie je dôverné;

-       nie je v rozpore s akýmikoľvek zákonmi, zmluvnými obmedzeniami alebo inými právami tretej osoby, a že Koncový užívateľ má oprávnenie od tretej osoby, ktorej osobné údaje alebo duševné vlastníctvo je obsiahnuté v Užívateľskom obsahu;

-       je bez vírusov, softvéru podporujúceho reklamu (adware), špionážneho softvéru (spyware), parazitných programov alebo iných nezákonných kódov;

-       a uznáva a súhlasí, aby akýkoľvek osobný údaj Koncového užívateľa v rámci takéhoto obsahu bol kedykoľvek spracovaný FLOKom.

FLOK si vyhradzuje právo, na základe vlastného uváženia, posúdiť, monitorovať, zakázať, editovať, vymazať, znemožniť prístup alebo iným spôsobom zneprístupniť akýkoľvek Užívateľský obsah kedykoľvek bez upozornenia a z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu.

FLOK nepreberá zodpovednosť za správanie sa žiadneho Koncového užívateľa Služieb, ktorý predkladá akýkoľvek Užívateľský obsah a nepreberá žiadnu zodpovednosť za monitorovanie Služieb ohľadom nevhodného obsahu (Užívateľského obsahu) alebo správania. FLOK nepreveruje a nemôže preverovať alebo monitorovať celý/všetok Užívateľský obsah. Koncový užívateľ používa Služby na vlastné riziko. Používaním Služieb môže byť Koncový užívateľ vystavený Užívateľskému obsahu, ktorý je urážlivý, obscénny alebo iným spôsobom nie je v súlade s očakávaniami Koncového užívateľa. Koncový užívateľ znáša všetko riziko spojené s používaním Užívateľského obsahu dostupnom v súvislosti so Službami. Na základe úvahy FLOK, zástupcovia FLOK alebo jej technológia môžu monitorovať a/alebo zaznamenať interakciu Koncového užívateľa so Službami alebo komunikáciu počas používania Služieb. Akceptovaním podmienok stanovených touto EULA Koncový užívateľ týmto udeľuje svoj neodvolateľný súhlas s takýmto monitorovaním a zaznamenávaním. Koncový užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že neočakáva ochranu súkromia pokiaľ ide o prenos akéhokoľvek Užívateľského obsahu. Ak sa FLOK kedykoľvek na základe vlastnej úvahy rozhodne monitorovať Služby, nepreberá zodpovednosť za Užívateľský obsah a nepreberá žiadnu povinnosť na úpravu alebo odstránenie nevhodného Užívateľského obsahu. FLOK má právo, nie povinnosť, na základe vlastnej úvahy upraviť, odmietnuť zverejniť alebo odstrániť akýkoľvek Užívateľský obsah.

Koncový užívateľ je výlučne zodpovedný za informácie, ktoré zverejňuje prostredníctvom alebo v súvislosti so Službami, a ktoré poskytuje ďalším osobám. FLOK môže vyradiť, odmietnuť zverejniť alebo vymazať akýkoľvek Užívateľský obsah z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu, vrátane (nie však výlučne) Užívateľského obsahu, ktorý podľa úvahy FLOK porušujte túto EULA.

Koncový užívateľ týmto udeľuje FLOK neodvolateľnú, trvalú, prevoditeľnú, v celom rozsahu vysporiadanú a bezodplatnú celosvetovú licenciu (vrátane práva udeľovať sublicenciu a postupovať právo tretím osobám) a právo kopírovať, reprodukovať, opravovať, spracovať, upravovať, vytvoriť odvodené dielo, zhotovovať, skomercionalizovať, publikovať, distribuovať, predávať, udeľovať licencie a sublicencie, prevádzať, prenajímať, prenášať, verejne vystavovať, verejne vykonávať alebo zabezpečiť prístup elektronicky, vysielať, oznamovať verejnosti prostredníctvom telekomunikácií, zobrazovať, predvádzať, vstúpiť/zadávať do počítačovej pamäte, a právo používať akýmkoľvek spôsobom Užívateľský obsah Koncového užívateľa, rovnako ako ku všetkým upraveným a odvodeným dielam v súvislosti s poskytovaním Služieb FLOKom vrátane marketingu a propagácie Služieb. Týmto tiež Koncový užívateľ udeľuje FLOKu právo udeľovať oprávnenia tretím osobám na výkon ktoréhokoľvek práva udeleného FLOKu Koncovým užívateľom na základe tejto EULA. Ďalej týmto Koncový užívateľ udeľuje FLOKu nepodmienené, neodvolateľné právo používania a využívania akýchkoľvek informácií alebo materiálu obsiahnutých v akomkoľvek Užívateľskom obsahu a v súvislosti s ktorýmkoľvek Užívateľským obsahom, bez vzniku akejkoľvek povinnosti voči Koncovému užívateľovi. Ak to zákon nevylučuje, Koncový užívateľ sa vzdáva akýchkoľvek Koncovému užívateľovi patriacich práv a/alebo osobnostných práv, ktoré môže mať Koncový užívateľ vo vzťahu k Užívateľskému obsahu Koncového užívateľa, bez ohľadu na to, či je Užívateľský obsah Koncového užívateľa zmenený alebo vymenený akýkoľvek spôsobom. FLOK si nenárokuje vlastnícke právo k Užívateľskému obsahu Koncového užívateľa a táto EULA nie je určená na obmedzenie akýchkoľvek práv, ktoré Koncovému užívateľovi patria v súvislosti s používaním a využívaním Užívateľského obsahu Koncového užívateľa. FLOK nemá povinnosť monitorovať alebo uplatňovať duševné vlastníctvo Koncového užívateľa k Užívateľskému obsahu Koncového užívateľa.

Koncový užívateľ je povinný poskytnúť FLOKu potrebnú spoluprácu za účelom vyšetrenia akéhokoľvek podozrenia z protizákonnej, podvodnej alebo nevhodnej činnosti, najmä (nie však výlučne) udeliť prístup FLOKu k častiam svojho Účtu Koncového užívateľa chráneným/ého heslom a za týmto účelom Koncový užívateľ udeľuje FLOKu súhlas na prístup k častiam svojho Účtu Koncového užívateľa chráneným/ého heslom.

V prípade, ak má Koncový užívateľ spor s jedným alebo viacerými používateľmi Služieb, Koncový užívateľ sa vzdáva voči FLOKu nárokov, požiadaviek a náhrady škody, resp. Koncový užívateľ zbavuje/oslobodzuje FLOK od nárokov, požiadaviek a náhrady škody (skutočnej aj následnej) akéhokoľvek druhu a povahy, známych aj neznámych, vzniknutých z takéhoto sporu alebo iným spôsobom spojených s takýmto sporom v súlade s príslušným právom.

Nadobudnutie licencie

FLOK poskytuje Koncovému užívateľovi obmedzenú, osobnú, nevýhradnú, neprevoditeľnú, odvolateľnú licenciu na prístup k Službám (vstup do Služieb) výlučne pre osobné, nekomerčné, zábavné účely/použitie Koncovým užívateľom, s nemožnosťou poskytnúť sublicenciu k Službám – t.j. užívateľské právo k Službám resp. právo používať Služby v rozsahu licencie podľa tejto EULA, bezodplatne (ďalej len „Nadobudnutie licencie“).

 

Osobné údaje

Ak Služby spracúvajú osobné údaje Koncového užívateľa ako dotknutej osoby. Koncový užívateľ vyjadruje akceptovaním tejto EULA ako dotknutá osoba svoj súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov pre FLOK ako prevádzkovateľa/spracovateľa a ďalej na použitie marketingové účely, vrátane zasielania informácií o usporadúvaných akciách, tovaroch a službách a iných aktivitách, ako aj zasielania obchodných oznamov prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, a to na obdobie 10 rokov alebo do odvolania súhlasu. Správca zhromažďuje osobné údaje v rozsahu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (v znení neskorších predpisov) rovnako ako v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nakladanie s osobnými údajmi v informačných systémoch. Spracovanie osobných údajov bude prebiehať automatizovane prostredníctvom elektronického systému, prípadne tiež manuálne. Osobné údaje budú archivované v elektronických súboroch, v ktorých budú spracované na vyššie uvedené účely. Koncový užívateľ berie na vedomie, že má ako dotknutá osoba práva podľa § 28 a nasl. zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (v znení neskorších predpisov), t. j. najmä má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na poskytnutie informácii o spracúvaní osobných údajov, právo na opravu údajov a ich likvidáciu, blokovanie osobných údajov a pod.. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a svoj súhlas môže Koncový užívateľ bezplatne kedykoľvek odvolať. Koncový užívateľ vyhlasuje, že všetky údaje nahlásil pravdivo. Tento súhlas udeľuje Koncový užívateľ bezplatne. V prípade pochybností sa môže Koncový užívateľ obrátiť na správcu alebo priamo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Aktualizácie

FLOK pravidelne zverejňuje aktualizácie, ktoré môžu opraviť chyby alebo zlepšiť fungovanie Služieb. Dostupné aktualizácie môžu byť avizované Koncovému užívateľovi prostredníctvom oznámení zabezpečených Aplikačnou platformou, a je povinnosťou Koncového užívateľa sledovať tieto oznámenia. Aktualizácie možno uviesť do používania/sa používajú taktiež prostredníctvom Aplikačnej platformy, pričom sa vyžaduje aktívne internetové spojenie.

Inštalácia aktualizácií môže vyžadovať osobitný súhlas Koncového užívateľa. Správne použitie aktualizácií vyžaduje dostupnosť a dobrú funkčnosť Aplikačnej platformy nad ktorými FLOK nemá kontrolu. FLOK nenesie zodpovednosť za nesprávne inštalovanie alebo nenainštalovanie aktualizácií.

 

 

 

Zákaznícka podpora, reklamácie, podnety a sťažnosti

Za inštaláciu a aktiváciu Služieb nesie výlučnú zodpovednosť Koncový užívateľ. Je povinnosťou Koncového užívateľa nestratiť, nezničiť alebo nepoškodiť Služby po ich stiahnutí/inštalácii.

Služby sú plne funkčné so všetkými ich vlastnosťami okamihom dodania Služieb Koncovému užívateľovi podľa tejto EULA. FLOK vynakladá svoje najlepšie úsilie na zabezpečenie plnej funkčnosti Služieb so všetkými ich vlastnosťami a aby Služby boli poskytnuté Koncovému užívateľovi v požadovanom rozsahu a kvalite.

V prípade porušenia záruk uvedených v ďalšej časti tejto EULA nazvanej „Záruky a obmedzenie zodpovednosti“ má Koncový užívateľ nárok (i) na bezplatné odstránenie vady Služieb poskytovaných podľa tejto EULA riadne a včas a FLOK je povinná vadu bez zbytočného odkladu bezplatne odstrániť, alebo (ii) na dodanie Služieb poskytovaných podľa tejto EULA bez vady.

Právo zo zodpovednosti za vady uplatňuje Koncový užívateľ poštovou zásielkou priamo na adrese sídla FLOKu: Svätoplukova 35, 949 01 Nitra, Slovenská republika. FLOK je povinná vybaviť reklamáciu do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

Podmienky a postup pri vybavovaní reklamácie sa primerane použijú aj na vybavovanie podnetov a sťažností Koncového užívateľa.

 

Záruky a obmedzenie zodpovednosti

FLOK vyhlasuje, že Služby poskytované podľa tejto EULA majú v zásade také vlastnosti, aké sú uvedené Službách a ich prípadných aktualizáciách resp. aké vyplývajú z účelu, na ktorý sa poskytujú alebo ku ktorému sa obvykle používajú (t.j. že nemajú vady/chyby, ktoré by bránili účelu ich použitia), sú poskytnuté Koncovému užívateľovi v požadovanom rozsahu a kvalite, vyhovujú požiadavkám právnych predpisov a nemajú právne vady.

Koncový užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že používanie Služieb je na jeho vlastné riziko. FLOK nemá žiadnu právnu zodpovednosť za Účty Koncového užívateľa, ich stratu alebo výmaz. Je zodpovednosťou Koncového užívateľa nestratiť, nezničiť alebo nepoškodiť Služby po ich stiahnutí/inštalácii.

Vzhľadom na špecifickú povahu Služieb poskytovaných podľa tejto EULA, FLOK neposkytuje záruku ani vyhlásenie, že funkcie, ktoré obsahujú Služby poskytované podľa tejto EULA, budú vyhovovať požiadavkám Koncového užívateľa, alebo že ich prevádzka bude nerušená a bezchybná. FLOK nenesie zodpovednosť za nefunkčnosť alebo nepoužiteľnosť Služieb poskytovaných podľa tejto EULA v dôsledku nesprávneho používania alebo kombinácie vplyvov technického vybavenia, programového vybavenia alebo škodlivých programov.

Služby sú poskytované v stave „ako stojí a leží“ pre používanie Koncovým užívateľom, bez záruk akéhokoľvek druhu, vyjadrených alebo predpokladaných.

FLOK a ktorýkoľvek jej dodávateľ alebo poskytovateľ licencie nenesie zodpovednosť za náhodnú, nepriamu, mimoriadnu, následnú alebo akúkoľvek inú škodu vyplývajúcu z alebo akýmkoľvek spôsobom súvisiacu s dostupnosťou, používaním alebo nemožnosťou používať Služby v akomkoľvek čase a mieste podľa voľby Koncového užívateľa. FLOK nezodpovedá za to, že Služby budú nepretržité alebo bezchybné; že chyby budú opravené; alebo že Služby nebudú napadnuté vírusmi alebo inými škodlivými zložkami.

FLOK nenesie zodpovednosť za žiadnu priamu, nepriamu, náhodnú, následnú, mimoriadnu alebo inú podobnú škodu, vrátane najmä (ale nie výlučne) za stratu príjmu, stratu zisku, stratu dát alebo prevádzkové poruchy (prerušenie prevádzky) alebo za iné nehmotné straty, ktoré vzniknú z/alebo akokoľvek súvisia s touto EULA alebo samotnými Službami, či už na základe zmluvy, úmyselného porušenia práva alebo na základe inej právnej skutočnosti a bez ohľadu na to, či FLOK upozornila (resp. či FLOK bola upozornená) na možnosť takejto škody.

FLOK vynaloží všetko úsilie na vyšetrenie akýchkoľvek nahlásených chýb v Službách len čo to bude možné a opraví takúto chybu alebo vytvorí riešenie na odstránenie problému.

Zodpovednosť FLOKu nie je daná v prípadoch škody, ktorej príčina je mimo kontroly FLOKu (vyššia moc).

Služby komunikujú prostredníctvom internetu so serverom, ktorý je riadený FLOKom, za účelom poskytnutia Služieb. FLOK vynakladá primerané úsilie za účelom, aby tento server bol kedykoľvek dostupný, ale nezodpovedá za jeho dostupnosť. FLOK môže priebežne aktualizovať server, čo môže viesť k jeho dočasnej nedostupnosti. FLOK vynaloží všetko primerané úsilie, aby bol Koncový užívateľ vopred informovaný o nedostupnosti servera. Všetky pravidlá a podmienky uvedené v tomto dokumente ohľadom aktualizácií, podpory a zodpovednosti sa primerane vzťahujú na server.

Koncový užívateľ berie na vedomie, že FLOK nebude voči nemu niesť zodpovednosť v prípadoch, ak FLOK zmení akúkoľvek časť alebo preruší poskytovanie Služieb, čo FLOK môže vykonať podľa vlastného uváženia a Koncový užívateľ nebude môcť používať Služby v rovnakom rozsahu ako pred týmito zmenami alebo prerušením poskytovania Služieb.

FLOK nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu priamo alebo nepriamo vyplývajúcu z nesprávneho fungovania Aplikačnej platformy.

 

Trvanie EULA

Táto EULA nadobúda účinnosť okamihom, keď Koncový užívateľ začne používať Služby (okamihom akceptácie podmienok stanovených EULA Koncovým užívateľom jedným z viacerých spôsobov uvedených vyššie), EULA je uzavretá na dobu neurčitú a zostáva účinnou do času jej ukončenia.

Koncový užívateľ môže ukončiť túto EULA kedykoľvek vymazaním svojho Účtu Koncového užívateľa. FLOK môže kedykoľvek ukončiť alebo pozastaviť Účet Koncového užívateľa vzhľadom na správanie Koncového užívateľa, ktoré bude na základe vlastnej úvahy FLOKu považované za porušenie alebo nedodržanie podmienok stanovených touto EULA. FLOK si vyhradzuje právo ukončiť alebo pozastaviť neaktívne Účty Koncových užívateľov bez predchádzajúceho upozornenia, pričom FLOK nenesie zodpovednosť za žiadne straty vyplývajúce z takéhoto ukončenia alebo pozastavenia. Ak FLOK ukončí alebo pozastaví Účet Koncového užívateľa, Koncový užívateľ nebude mať ďalší prístup k svojmu Účtu, ani k ničomu spojenému/súvisiacemu s Účtom Koncového užívateľa. Ukončenie tejto EULA sa nedotýka/nemá vplyv na nárok FLOKu na náhradu škody vyplývajúcej z porušenia tejto EULA, na ustanovenia týkajúce sa záruk (obmedzenie záruk) a na obmedzenie zodpovednosti alebo na ďalšie ustanovenia tejto EULA, ktoré na základe prejavenej vôle strán alebo na základe ich povahy budú trvať aj po ukončení EULA.

FLOK si vyhradzuje právo ukončiť prevádzkovanie Služieb ako celku kedykoľvek. Ukončeniu v takomto prípade bude predchádzať upozornenie na príslušných stránkach Služieb, ktoré bude oznámené minimálne 3 mesiace pred takýmto ukončením. Koncový užívateľ, ktorý uzavrie túto EULA po dátume takéhoto oznámenia o ukončení prevádzkovania Služieb, bude o ukončení Služieb informovaný bezprostredne po uzavretí tejto EULA.

Táto EULA sa automaticky a s okamžitou platnosťou ukončí v prípade, ak bude proti Koncovému užívateľovi podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo Koncový užívateľ zomrie alebo bude vyhlásený za mŕtveho.

Po skončení platnosti tejto EULA (bez ohľadu na dôvod) je Koncový užívateľ povinný zastaviť používanie všetkých Služieb. Okrem toho je Koncový užívateľ povinný odstrániť všetky kópie Služieb zo všetkých počítačových systémov alebo akéhokoľvek ďalšieho zariadenia, ktoré kontroluje.

 

Záverečné ustanovenia

to licenčná zmluva Koncového užívateľa sa spravuje slovenským právom, t.j. táto EULA je regulovaná právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Všetky spory vzniknuté alebo súvisiace s touto EULA medzi FLOKom a Koncovým užívateľom budú s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom Slovenskej republiky.

Riešenie sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov: Ak Koncový užívateľ s bydliskom alebo miestom obvyklého pobytu v niektorom štáte Európskej únie (ďalej len „Európsky spotrebiteľ“) nie je spokojný so spôsobom, ktorým FLOK vybavila jeho reklamáciu, resp. sa domnieva že FLOK porušila jeho práva, je oprávnený podať žiadosť o nápravu (ďalej ako „Žiadosť o nápravu“). Európsky spotrebiteľ má právo

-       podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu pred subjektom alternatívneho riešenia sporov; alebo

-       podať online sťažnosť prostredníctvom Európskej platformy RSO (riešenie sporov online) (http://ec.europa.eu/consumers/odr/),

to v prípade že FLOK odpovedala na Žiadosť o nápravu zamietavo alebo na Žiadosť o nápravu neodpovedala do 30 dní odo dňa jej odoslania. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky zverejní zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov príslušných na vyššie uvedené konanie alternatívneho riešenia sporu na svojom portáli (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s). Toto ustanovenie nezbavuje Európskeho spotrebiteľa možnosti začať konanie týkajúce sa akéhokoľvek sporu uvedeného vyššie na príslušnom súde.

Zistenie, že nejaké ustanovenie tejto EULA nie je platné alebo je právne neúčinné, nemá vplyv na platnosť či účinnosť celkovej zmluvy (EULA). V takom prípade bude dotknuté ustanovenie nahradené novým ustanovením, ktoré bude právne záväzné a bude sa čo najviac približovať významu neplatného alebo právne neúčinného ustanovenia.

Práva a povinnosti podľa tejto zmluvy (EULA) sú prevoditeľné resp. prechádzajú na akéhokoľvek právneho nástupcu FLOKu ako aj na ich ďalších právnych nástupcov.

FLOK týmto potvrdzuje, že ste ako Koncový užívateľ výslovne súhlasili so začatím poskytovania elektronického obsahu podľa tejto EULA (výslovne súhlasili s úplným dodaním Služieb a zároveň že ste ako Koncový užívateľ vyhlásili, že ste boli riadne poučení o strate práva na odstúpenie od tejto EULA v rámci tejto EULA udelením vyššie uvedeného výslovného súhlasu.